Hygienické zásady – individuální výuka

 

Výuka momentálně probíhá v individuálním řežimu za těcho hygienických bezpečnostních opatření.  

1. Vybavenost tříd a sociálních zařízení: - Tekuté mýdlo, dezinfekční prostředek /gel nebo roztok v rozprašovači/, papírové ručníky, prachovka/. - Odpadkový koš s pytlem na odpadky.
2. Vstup do školy: - Vstup do budovy školy je umožněn pouze zdravým žákům, kteří nevykazují příznaky onemocnění COVID-19. Žák musí být vybaven ochranným prostředkem dýchacích cest – respirátor nebo obdobný prostředek /rouška/. Žák se nemusí prokazovat testem na COVID-19. - Vstup rodičů a jiných třetích osob je do budovy povolen jen v nezbytných případech na nezbytně nutnou dobu za předpokladu, že budou vybaveni ochranným prostředkem dýchacích cest – respirátor třídy FFP2, KN95, bez výdechového ventilku a bude dodržován odstup minimálně 2 m. - Vstup do školy pro žáky je umožněn pouze vchodem z Jánské ulice v budově č.31/2. Po nahlášení svého jména a jména vyučujícího je mu umožněn vstup do budovy. - V případě potřeby, je u v chodu, umístěn stojan s dezinfekcí na ošetření rukou. - Žák přichází do budovy školy 5 - 15 minut před začátkem vyučovací hodiny a okamžitě jde do své třídy. Je zakázáno tvořit skupinky osob a zdržovat se v prostorách budovy školy mimo svou učebnu. Pokud z nějakého důvodu zůstane na chodbě, může k sezení použít umístěné lavice, tak aby byl zachován odstup 2 metry od ostatních osob. Foyer je pouze průchozí a neslouží k odpočinku a čekání.
3. V učebně: - Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do učebny, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou na toaletách. - U mladších žáků zajistí použití dezinfekce pedagog, aby nedošlo ke zranění. - Každý žák hraje na vlastní hudební nástroj /výjimkou jsou nepřenosné hudební nástroje/. - V průběhu vzdělávání v učebně žáci ani pedagogičtí pracovníci nemusí nosit roušky, pokud je zachován odstup 2 metry.
4. Úklid učebny: - Důkladný úklid učebny se provádí jedenkrát denně na mokro. Je zakázán suchý úklid. Zvýšená pozornost je věnována dezinfekci lavic, stolů, a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, madla, klávesnice, telefony, učební pomůcky. - Odpadkové koše se vynáší jedenkrát denně. Koše jsou vybaveny pytlem na odpadky. - Prachovka na dezinfekci se mění jedenkrát denně. - V každé učebně je nezbytné často větrat, nejméně před a po skončení vyučování. Doporučujeme i jedenkrát za hodinu na 5 minut. - Po ukončení výuky každého žáka, vyučující dezinfikuje stanoveným způsobem použité učební pomůcky a plochy, které používá zvláště velký počet osob /kliky dveří, spínače světla, klávesnice, místa k sezení. K tomu mu slouží dezinfekční prostředek v rozprašovači, prachovka a papírové ručníky.
5. Úklid ostatních prostor budovy: - Důkladný úklid budovy se provádí jedenkrát denně na mokro. Je zakázán suchý úklid. Zvýšená pozornost je věnována dezinfekci sociálních zařízení a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, madla, dveře, spínače světla, místa k sezení. - Odpadkové koše se vynáší jedenkrát denně. Koše jsou vybaveny pytlem na odpadky.